História školy

História školy

Míľniky metodky


 • 1.9.1960 otvorenie Stredná všeobecnovzdelávacej školy, ktorá vznikla zlúčením tretieho stupňa dvanásťročnej školy v Krasňanoch a Trnavke a Jedenásťročnej strednej školy na Tehelnom poli
 • v šk. roku 1961/2 - vychádza prvé číslo školského časopisu Mladosť
 • 1963/4 - dobudovanie športového areálu a telocvične
 • 1964/5 - zahájenie vyučovania v jazykových laboratóriach
 • 1965/6 - písomné maturitné skúšky aj z anglického jazyka
 • 1968/9 - v rámci demokratizácie spoločenského života naši žiaci iniciovali celoslovenskú výzvu, ktorej cieľom bolo zakladanie Stredoškolských študentských parlamentov
 • 1973/4 - experimentálne zavedená funkcia školského psychológa
 • 1982/3 - na škole začína fungovať diaľkové štúdium
 • 1984/5 - začína sa cvičiť v novovybudovanej telocvični na školskom dvore
 • 1986/7 - do prevádzky sú uvedené dve učebne informatiky
 • 1990/1 - francúzsky minister školstva Lionel Jospin slávnostne otvára bilingválnu slovensko- francúzsku sekciu; začiatok organizovania každoročných výmenných pobytov s francúzskymi lýceami
 • 1991/2 - škola sa zapojila do projektu Comenius
 • 1993/4 - založenie Nadácie Gymnázium Metodova
 • 1994/5 - prví maturanti ukončujú štúdium na bilingválnej sekcii
 • 1996/7 - škola asociovaná pri UNESCO; škola bola zapojená do projektu OSINTERNET; premena nadácie na Občianske združenie Metodka
 • 1997/8 - študenti, pedagógovia a rodičia sa jednotne postavili proti neopodstatnenému odvolaniu pani riaditeľky Repášovej, KÚ Bratislava svoje pôvodné rozhodnutie zrušil; žiaci sa zapojili do medzinárodného projektu SOCRATES
 • 1998/9 - rekonštrukcia atletickej dráhy; zriadenie multimediálnej učebne
 • 1999/2000 - škola zapojená do projektu INFOVEK
 • 2000/1 - firma Hewlett Packard venovala škole kompletne vybavenú učebňu informatiky; akcie spojené so 40. výročím školy
 • 2002/3 - zriadenie tretej učebne informatiky
 • 2003/4 - rekonštrukcia chemického laboratória
 • 2004/5 - prvýkrát maturita pred odbornou komisiou
 • 2005/6 - rekonštrukcia fyzikálneho laboratória
 • 1.1.2006 - vznik Spojenej školy Metodova
 • 1.7.2012 - škola opäť vystupuje pod hlavičkou Gymnázia Metodova (ukončenie štúdia posledných tried ZŠ)

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria