VÝSLEDKY PS 2018 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019 - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM Informácie o štúdiu 2018/2019 Informácie o prijímacej skúške pre uchádzačov 2018 Vzorové úlohy z prijímacích skúšok

8GYM - osemročné štúdium

VÝSLEDKY PS 2018

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

na osemročné štúdium

 

Zákonní zástupcovia 4 uchádzačov neúčasť na prijímacej skúške riadne ospravedlnili a požiadali o náhradný termín. Riaditeľka školy uznala dôvody, pre ktoré sa uchádzači nemohli zúčastniť prijímacích skúšok a povolila ich vykonať v náhradnom termíne.

Na základe prijímacieho konania sme tak do náhradného termínu mohli prijať 48 uchádzačov.

Prijatí uchádzači si môžu prísť prevziať rozhodnutie o prijatí osobne v utorok 22.05.2018 a súčasne vykonať zápis. Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy

v čase od 9.00 - 12.00 hod. a od 13.30 - 15.30 hod.

Po tomto termíne budú rozhodnutia zaslané poštou.

Rozhodnutia o neprijatí budú zasielané len poštou.

(Upozorňujeme rodičov na skrátenú úložnú dobu na pošte na 7 dní!)

Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 

2018 8GYM Výsledky zoradené podľa kódu uchádzača

 

 

 

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria