Profil školy

Profil školy

Metodka je škola, na ktorej sa dá študovať na jednom z troch typov gymnaziálneho štúdia, a to 4-ročnom štúdiu, 8-ročnom štúdiu a 5-ročnom slovensko-francúzskom bilingválnom štúdiu.
 

 

4-ročné štúdium - všeobecná sekcia

 

 

 

 

 

 

 

 

V triedach všeobecného zamerania sa vyučuje podľa učebného plánu, ktorý je vytvorený z pôvodného alternatívneho učebného plánu. Už od 1. ročníka je upravený študijný program, pričom učivo dané osnovami sa preberie v 1. až 3. ročníku vo väčšine predmetov, a tým sa vo 4. ročníku vytvorí dostatočný priestor na možnosť výberu predmetov podľa záujmu žiaka.

Povinné predmety vo 4. ročníku: 14 hodín, voliteľné predmety: 14 hodín. Povinné i voliteľné predmety môže žiak absolvovať na rôznych úrovniach a s rôznou hodinovou dotáciou.

8-ročné štúdium

Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Prvý cudzí jazyk aj druhý cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov – anglický, francúzsky, nemecký) sa vyučuje už od prímy. Hodinová dotácia pre oba cudzie jazyky je  rovnaká. Od kvinty je učebný plán 8 – ročného štúdia prispôsobený učebnému plánu štvorročného štúdia pri zohľadnení celkovej hodinovej dotácie jednotlivých predmetov.

 

 

 

 

 

 

Materiálne vybavenie školy

 

 

 

 

 

 

 

Každý žiak má prístup na internet, škola má 2 telocvične a športový areál, moderné odborné učebne informatiky, fyziky, chémie, multimediálnu učebňu, odborné učebne jazykov a biológie. Možnosť stravovania v školskej jedálni. Žiacka knižnica s možnosťou vypožičať si aj odbornú literatúru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ročné štúdium - bilingválna sekcia

 

 

 

 

 

   

Bilingválna slovensko-francúzska sekcia pripravuje žiakov na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou.

Vyučovacím jazykom je popri slovenskom jazyku aj francúzsky jazyk.

Uchádzať sa o štúdium môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ.

Vyučuje sa podľa špeciálneho učebného plánu schváleného MŠ SR, ktorý navrhla škola v spolupráci s ŠPÚ a zástupcami francúzskej strany a je spoločný pre všetky bilingválne slovensko-francúzske sekcie na Slovensku.

Štúdium je zamerané na prírodné vedy.

 
   

 

 

 

Obsah a organizácia štúdia

 

 

 

 

 

   

1. ročník je zameraný predovšetkým na jazykovú prípravu (20 hodín francúzskeho jazyka týždenne, ostatné predmety sú v obmedzenom rozsahu a vyučujú sa po slovensky).

V 2. - 5. ročníku sa 4 prírodovedné predmety vyučujú po francúzsky (matematika, fyzika, chémia, biológia).

Súčasťou štúdia sú pre žiakov 1. a 2. roč. 12-dňové výmenné pobyty organizované v spolupráci s partnerským lýceom vo Francúzsku, pričom v 3. ročníku sa výmenný pobyt realizuje na základe spoločného projektu (partnerskými školami bilingválnej sekcie sú lýceá v Lyone, St. Anne d´Auray,  St Pol de Léon, Bordeaux, Issoudune a v belgickom Cinney).

V bilingválnej sekcii pôsobia pri vyučovaní francúzskeho jazyka a literatúry 3 francúzski lektori.

Žiaci získajú v priebehu štúdia tiež výborné znalosti z anglického jazyka, ktorý sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk.

 

 

 

 

 

 

Materiálne vybavenie školy

 

 

 

 

 

 

 

Pri vyučovaní prírodovedných predmetov používajú žiaci pôvodné francúzske učebnice, poskytované bezplatne. K dispozícii je bohatá knižnica s francúzskymi knihami, časopismi a učebnicami. časť vybavenia pre vyučovanie je zabezpečená priamo z Francúzska (niektoré špeciálne laboratórne pomôcky).

Možnosť ubytovania v stredoškolských internátoch. 

 

 

 

 

 

 

Ukončenie štúdia

 

 

 

 

 

 

 

Štúdium sa ukončuje bilingválnou maturitou, ktorá prebieha v dvoch etapách:

4. ročník - písomná a ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z francúzskeho jazyka a literatúry

5. ročník - povinná písomná skúška z matematiky a dvoch prírodovedných predmetov podľa výberu žiaka (skúšky sú vo francúzskom jazyku) a skúšky z dvoch predmetov podľa výberu žiaka v súlade s platnou legislatívou

 
   

Žiaci po úspešnom absolvovaní maturitných skúšok získajú okrem maturitného vysvedčenia aj osvedčenie o jazykovej spôsobilosti vydané francúzskou stranou a pri splnení kritérií stanovených Štátnou jazykovou školou môžu získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške.

 

 

 

Cieľ štúdia

 

 

 

 

 

 

 

Príprava maturantov, schopných plynule ústne i písomne komunikovať v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí pri štúdiu na VŠ u nás i frankofónnom zahraničí.

 

 

 

 

 

 

Uplatnenie absolventov

 

 

 

 

 

 

 

Na slovenských VŠ, ktoré spolupracujú s  Francúzskom, majú absolventi bilingválnej sekcie možnosť pokračovať v štúdiu odborných predmetov vo francúzskom jazyku.

Vysvedčenie o bilingválnej maturite spolu s atestáciou o jazykovej spôsobilosti vydávanou francúzskou stranou umožňuje úspešným maturantom priamy vstup na väčšinu VŠ vo Francúzsku bez ďalších skúšok.

Po skončení SŠ alebo VŠ štúdia sa očakáva, že sa absolventi prednostne uplatnia pri nadväzovaní a rozvíjaní kontaktov s frankofónnymi krajinami v rôznych sférach života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria