Informácie o štúdiu 2018/2019 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019 - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM Informácie o prijímacej skúške pre uchádzačov 2018 Vzorové úlohy z prijímacích skúšok VÝSLEDKY PS 2018

8GYM - osemročné štúdium

Informácie o štúdiu 2018/2019

8-ROČNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor:  7902 J gymnázium

Štúdium sa zameriava na cudzie jazyky. Vyučujú sa dva cudzie jazyky, od prímy (prvého ročníka) v nadštandardne zvýšenej hodinovej dotácii počas celého štúdia. Prvý cudzí jazyk anglický, druhý cudzí jazyk v šk. roku 2017/2018 francúzsky, resp.nemecký. Od kvinty (piateho ročníka) je učebný plán osemročného štúdia prispôsobený učebnému plánu na štvorročnom štúdiu pri zohľadnení celkovej hodinovej dotácie jednotlivých predmetov.

Počet povolených tried pre školský rok 2018/2019: 2 triedy (celkovo 52 žiakov)

Kritériá prijímania budú zverejnené:                       do 31. marca 2018

Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ:                           do 10. apríla 2018

Termín prijímacej skúšky:                                      14. a 17. máj 2018

Predmety prijímacej skúšky: matematika (písomne), slovenský jazyk a literatúra (písomne).

Obsah prijímacej skúšky: učivo ZŠ (vrátane príslušnej časti prebiehajúceho 5. ročníka) v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ.

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria