Stravovanie v školskom roku 2017/2018 Prihlasovanie a odhlasovanie obedov Platba za stravné

Oznamy vedúcej ŠJ

Stravovanie v školskom roku 2017/2018

Školské stravovanie
Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb, na formovaní ktorých sa podieľajú aj zariadenia školského stravovania.
Školské stravovanie plní jednu z najdôležiteších úloh pri zabezpečovaní vývinu a rastu detí a žiakov v čase ich prirodzeného rastu až do dospelosti.
Školské stravovanie NIE JE SLUŽBOU, ale významným faktorom ktorého definícia znie: PREVENCIA VÝŽIVOU.
 
Stravovanie v školskej jedálni prebieha na základe objednávania obedov a elektronického systému výdaja stravy.
 
Objednávanie obedov
Na stránke školy v záložke "Objednávanie obedov" (horná lišta) je stravník presmerovaný na stránku www.strava.cz, kde po zadaní prihlasovacieho mena a hesla sú k dispozícií záložky (horná lišta):
 • jedáleň  - všeobecné informácie (adresa školskej jedálne, telefónne číslo, email, číslo účtu školskej jedálne), 
 • objednávky - priečinok obsahuje jedálny lístok. Ponúkame na výber 2 jedlá. Prednastavený je k odberu obed č. 1..  Stravník si môže prihlásiť/odhlásiť obed iba na tie dni, na ktoré je zadaný jedálny lístok. Klikom na prázdny zelený štvorček pri obede č.1/obede č. 2 sa objaví modrá značka (obed je prihlásený). Klikom na modrú značku v zelenom štvorčeku pri obede č.1/obede č.2 značka zmizne (obed je odhlásený). Preklikávaním medzi obedom č.1 a obedom č.2 dochádza k zmene obedu (napr. ak stravník má označený obed č.1 a chce si objednať obed č.2). Po akýchkoľvek úpravách je nutné kliknúť na odoslať (inak sa zmeny neuložia).
            Na základe prípisu z MŠVVaŠ SR, kde je citované stanovisko hlavného hygienika č. HDM/4967/12891/2014 zo dňa
           12.6.2014 žiaci II. stupňa (prima, sekunda, tercia, kvarta) majú prednastavený k odberu iba obed č.1.  Nemôžu si
           zmeniť obed č.1 na obed č.2.. Obed č. 2 majú zablokovaný.,
 • výdaj - poskytuje informácie o tom, či mal stravník obed vydaný/nevydaný,
 • platby - poskytuje prehľad o úhrade platieb za stravu a v pravom hornom rohu je uvedená výška zostatku na stravnom,
 • správy - zasielanie správ (potvrdenie objednávky, upozornenie na nedostatočnú výšku konta, upozornenie na neodobratú stravu, informácia o došlej platbe) bude po požiadaní nastavená osobne u vedúcej školskej jedálne, alebo si stravník zasielanie nastaví v záložke nastavenie, 
 • nastavenie - tu si stravník môže zmeniť heslo a nastaviť zasielanie správ.
 
Výdaj stravy
 • obedy sú vydávané na školskú čipovú kartu (ISIC),
 • výdaj obedov je v čase od 12,00 do 14,00 hod.,
 • novoprijatí študenti, ktorí sa chcú stravovať si musia pred začiatkom stravovania aktivovať kartu v kancelárii vedúcej školskej jedálne. Ak bude študentovi ISIC karta vydaná neskôr, môže sa stravovať a  bude mu vydaná náhradná stravenka.,
 • stravník je povinný na odobratie obedov nosiť ISIC kartu. V prípade, ak si stravník zabudne ISIC kartu,  musí to nahlásiť vedúcej školskej jedálne a po preukázaní sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz, kartička poistenca) u vedúcej školskej jedálne mu bude vydaný náhradný lístok.,
 • stratu ISIC karty okamžite nahláste vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria