Štúdium v zahraničí NA STIAHNUTIE - Vzor žiadosti o uvoľnenie zo štúdia

Užitočné informácie

Štúdium v zahraničí

Pokyny pre zákonných zástupcov žiaka resp. plnoletého žiaka gymnázia

k žiadosti o uvoľnenie na štúdium v zahraničí

(výpis)

Školským zákonom č. 245/2008 Z.z. boli stanovené podmienky, ktoré v zmysle § 25 je povinný splniť zákonný zástupca resp. plnoletý žiak, ak požiada kmeňovú školu o uvoľnenie na štúdium v zahraničí:

 

(1)     O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

(2)     V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie:

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b) rodné číslo žiaka,

c) adresu bydliska v zahraničí,

d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

(3)     Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní mimo územia SR.

(4)     Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice.

(5)     Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

(6)     Žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

(7)     Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria