Informácie o štúdiu 2018/2019 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019 - 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM Zoznam prijatých uchádzačov bez prijímacej skúšky 2018 Informácie o prijímacej skúške pre uchádzačov 2018 Vzorové úlohy z prijímacích skúšok VÝSLEDKY PS 2018

4GYM - štvorročné štúdium

Informácie o štúdiu 2018/2019

4-ROČNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor:  7902 J gymnázium

V triedach všeobecného zamerania sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu, v ktorom učivo dané osnovami sa vo väčšine predmetov preberie v 1. až 3. ročníku a tým sa vo 4. ročníku vytvorí dostatočný priestor na možnosť výberu voliteľných predmetov podľa záujmu žiaka. Povinné predmety vo 4. ročníku - 14 hodín, voliteľné predmety - 14 hodín. V rámci ponuky 24 voliteľných  maturitných i nematuritných predmetov si môže žiak vybrať viaceré s rôznou hodinovou dotáciou.

Počet povolených tried pre školský rok 2018/2019: 3 triedy (celkovo 84 žiakov)

Kritériá prijímania budú zverejnené:                       do 31. marca 2018

Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ:                           do 10. apríla 2018

Termín prijímacej skúšky:                                     14. a 17. máj 2018

Predmety prijímacej skúšky: matematika (písomne), slovenský jazyk a literatúra (písomne).

Obsah prijímacej skúšky: učivo ZŠ (vrátane príslušnej časti prebiehajúceho 9. ročníka) v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ.

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria