VÝSLEDKY PS 2018 Zoznam prijatých uchádzačov bez prijímacej skúšky 2018 Podmienky a kritériá prijatia pre šk. rok 2018/2019 - 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM Informácie o štúdiu 2018/2019 Informácie o prijímacej skúške pre uchádzačov 2018 Vzorové úlohy z prijímacích skúšok

4GYM - štvorročné štúdium

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

na štvorročné štúdium

 

Prijatí uchádzači si môžu prísť prevziať rozhodnutie o prijatí osobne v utorok 22.05.2018 a súčasne vykonať zápis. Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy

v čase od 9.00 - 12.00 hod. a od 13.30 - 15.30 hod.

Po tomto termíne budú rozhodnutia zaslané poštou.

Rozhodnutia o neprijatí budú zasielané len poštou.

(Upozorňujeme rodičov na skrátenú úložnú dobu na pošte na 7 dní!)

Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak navštevuje.

 

Na zvyšný počet miest po zapísaní uchádzačov o štvorročné štúdium, ktorí splnili kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky (v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%) sme prijali uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok:

 

2018 4GYM Výsledky zoradené podľa kódu uchádzača

 

 

 

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

  Metodova 2,
  821 08 BRATISLAVA

 • +421 2 50 10 24 12 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 2 50 10 24 11 - vrátnica Metodova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 13 - vrátnica Jelačičova - spojovateľka

  +421 2 50 10 24 17 - školská jedáleň

  +421 2 50 10 24 16 - školský psychológ

  +421 2 50 10 24 35 - výchovný poradca

Fotogaléria